Finansowanie działalności https://bip.filharmonia.opole.pl/2018/08/finansowanie-dzialalnosci/ Podano zgodnie ze Statutem Filharmonii Opolskiej
VII. Źródła Finansowania
 
§ 15
1.Majątek Filharmonii może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania Filharmonii. 2. Filharmonia prowadzi gospodarkę finansową według ogólnych zasad określonych w obowiązujących przepisach. 3. Źródłami finansowania Filharmonii są: 1) dotacje organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 2) darowizny, spadki i zapisy, 3) środki uzyskiwane z programów krajowych lub zagranicznych, w tym środki uzyskiwane z funduszy Unii Europejskiej, 4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 5) przychody ze sprzedaży, 6) środki pochodzące z innych źródeł.]]>
Marzena Rosińska