Wykaz rejestrów https://bip.filharmonia.opole.pl/2018/08/wykaz-rejestrow/ Zgodnie z § 23 instrukcji kancelaryjnej prowadzone są następujące rejestry: 1. W Filharmonii prowadzone są następujące centralne rejestry: rejestr zarządzeń, rejestr skarg i wniosków, rejestr aktów wewnętrznych, rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw, rejestr zamówień publicznych. 2. Prowadzenie innych centralnych rejestrów niż wymienione w ust. 1 dozwolone jest za zgodą kierownika działu właściwego w sprawach organizacyjnych.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym prowadzone sa: REJESTRY Par.10 pkt. 8 - prowadzenie rejestru skarg i wniosków. (zadania Sekretariatu – Asystentki Dyrektora Naczelnego i Artystycznego)

Dane zawarte w rejestrach Filharmonii Opolskiej (za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych) są dostępne w siedzibie filharmonii na wniosek interesanta. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej dostępne są w zakładce "Udostępnianie informacji publicznej".

]]>
Marzena Rosińska Marzena Rosińska