OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ https://bip.filharmonia.opole.pl/2019/05/ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna/ Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu przy ul. Krakowskiej 24 wraz z usługą outsourcingu personelu – szatniarzy i bileterów Postępowanie prowadzone jest w trybie: Art. 138o na usługi społeczne o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”. Sygnatura postępowania: US/01/2019 Rodzaj przedmiotu zamówienia: Usługa Zamawiający: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu Miejsce i data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: Siedziba Zamawiającego – Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu: 13.05.2019 r. Strona internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego: 13.05.2019 r. Zmiana terminu składania ofert na stronie BIP: termin składania ofert: 24.05.2019 r., do godz. 14.00 termin otwarcia ofert: 24.05.2019 r., do godz. 14.30]]> https://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/US-01-2019-dokumentacja-postepowania.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Pismo-modyfikacja-zalacznika-nr-2-oraz-dodatkowe-zalaczniki-do-opisu-przedmiotu-zamowienia.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Pismo-Zmiana-terminu-skladania-ofert-Pytania-i-odpowiedzi-nr-1-wraz-ze-zmodyfikowanymi-zalacznikami-nr-3-i-4-i-8.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/03.-Protokol-z-otwarcia-ofert-24.05.2019.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Wybor-najkorzystniejszej-oferty.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Informacja-o-udzieleniu-zamowienia-art.138o-ust.4.pdf
Marzena Rosińska Marzena Rosińska