Prawidłowość dokonywania wydatków i stosowania przepisów prawa oraz procedur w zakresie zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 30 000 euro https://bip.filharmonia.opole.pl/2020/01/prawidlowosc-dokonywania-wydatkow-i-stosowania-przepisow-prawa-oraz-procedur-w-zakresie-zamowien-publicznych-o-wartosci-powyzej-kwoty-30-000-euro/ Uwagi i polecenia: 1. Do treści Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera wprowadzić jednolite zapisy, dotyczące kompetencji Dyrektora do określania zasad funkcjonowania komisji przetargowej. 2. Opracować i wprowadzić do użytkowania Regulaminu pracy komisji przetargowej w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu. 3. Oszacowania wartości zamówienia i decyzji o wyborze trybu przetargowego, dokonywać na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera. 4. W treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, zamieszczać dane wymagane zapisami art. 96 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  ]]>
Marzena Rosińska Marzena Rosińska