Realizacja projektów z zakresu bioróżnorodności finansowanych ze środków RPO WO 2014-2020 https://bip.filharmonia.opole.pl/2020/01/realizacja-projektow-z-zakresu-bioroznorodnosci-finansowanych-ze-srodkow-rpo-wo-2014-2020/ Wyniki kontroli: NIK nie sformułował uwag dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości. Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego: Uzupełnienie w systemie informatycznym SL 2014 danych dotyczących czasu pracy personelu projektu w zakresie dotychczas niezaewidencjonowanym. Sposób zrealizowania zaleceń: W systemie informatycznym SL 2014 zostały uzupełnione dane dotyczące czasu pracy personelu projektu w zakresie dotychczas niezaewidencjonowanym.]]>
Marzena Rosińska Marzena Rosińska