Przejdź do treści strony

Finansowanie działalności

Podano zgodnie ze Statutem Filharmonii Opolskiej

VII. Źródła Finansowania

 

§ 15

1.Majątek Filharmonii może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania Filharmonii.

2. Filharmonia prowadzi gospodarkę finansową według ogólnych zasad określonych w obowiązujących przepisach.

3. Źródłami finansowania Filharmonii są:

1) dotacje organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) środki uzyskiwane z programów krajowych lub zagranicznych, w tym środki uzyskiwane z funduszy Unii Europejskiej,
4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
5) przychody ze sprzedaży,

6) środki pochodzące z innych źródeł.