Przejdź do treści strony

Struktura własności

Struktura własnościowa:

Filharmonia samodzielnie gospodaruje przydzieloną nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Filharmonia jest użytkownikiem wieczystym działek nr 82/9, 82/10, 82/11, zapisanych w księdze Wieczystej Nr KW OP10/00040395/2, które z dniem 5 grudnia 1990 roku stały się z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego Państwowej Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu, następnie Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu. Okres użytkowania wieczystego gruntu wynosi 99 lat stosownie do art. 236 kodeksu Cywilnego.

Znajdujący się na gruntach wyżej wymienionych budynek filharmonii o powierzchni użytkowej 3 728,85 m2 stał się z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 roku własnością państwowej Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu, następnie Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu. Nabycie budynku, o którym mowa następuje nieodpłatnie na mocy Ustawy z dnia 17 czerwca 2005 roku „o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”, zmianie Art.. 44, któremu dodaje się Art. 44a w brzmieniu:

1. Wierzytelności Skarbu Państwa wobec instytucji kultury z tytułu odpłatnego nabycia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1990 roku o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U.Nr 79, poz. 464, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) własności budynków i innych urządzeń oraz lokali, stwierdzone decyzjami wydanymi na podstawie tych ustaw, wygasają z dniem 1 lipca 2005 roku.

Gmina Opole, działając w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004 roku z późn. zm.), darowała Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, działki nr 80/1 i 81/1 z mapy 50 z nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr OP1O/00077906/6 Sądu Rejonowego w Opolu z przeznaczeniem na cele statutowe. (Akt notarialny Repertum A nr 2406/2008 z dn. 14.03.2008 r.) Łączna powierzchnia działek 80/1 i 81/1 wynosi 0,0232 ha (dwieście trzydzieści dwa metry kwadratowe). Dla działek 80/1 i 81/1 została założona księga wieczysta o Nr KW OP10/00127816/4

Dnia 19.12.2007 r. Wojewoda Opolski decyzją nr IG.IV-PS-7720-15/06 na podstawie art. 200 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w zw. z art. 44a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczacych uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz. U. nr 23, poz. 120 z późn. zm.) stwierdził, że
1. Grunty zabudowane, stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Opolu, obręb Opole oznaczone geodezyjnie jako działki:
– nr 82/9 z k.m. 50, o pow. 0,2693 ha KW OP1O/00040395/2.
– nr 82/10 z k.m. 50, o pow. 0,0026 ha KW OP1O/00040395/2,
– nr 82/11 z k.m. 50, o pow. 0,0037 ha KW OP1O/00040395/2,
stały się z dniem 5 grudnia 1990 r., z mocy prawa, przedmiotem użytkowania wieczystego Państwowej Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu.
2. Okres użytkowania wieczystego gruntów określonych w pkt 1 decyzji, stosownie do art. 236 Kodeksu cywilnego, wynosi dziewięćdziesiąt dziewięć (99) lat i trwać będzie do 5 grudnia 2089 r.
3. Znajdujący się na gruntach wymienionych w pkt 1 decyzji budynek filharmonii stał sie z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. własnością Państwowej Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu.
4. Nabycie budynku o którym mowa w pkt 4 decyzji następuje nieodpłatnie zgodnie z art. 44a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dnia 06.03.2018r. Gmina Opole, działając w trybie art. 13 ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (test jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121, 50), darowała Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, działkę nr  82/14 z mapy 50 z nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr OP1O/00016882/6 Sądu Rejonowego w Opolu – z przeznaczeniem na cele statutowe Filharmonii Opolskiej. Na przedmiotowej działce znajduje się dobudowana do istniejącego budynku filharmonii – ewakuacyjna klatka schodowa, zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego „Śródmieście II centrum” w Opolu, uchwalonego uchwałą nr XXXVI/359/08 Rady Miasta Opola z 25 września 2008r. (przedmiotowa działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem 9UK – przeznaczona na usługi kultury). Działka 82/14 z mapy 50, obręb 0103 Opole, stanowiąca inne tereny zabudowane, o obszarze 0,0049 ha – została na wniosek darczyńcy i obdarowanego odłączona przez Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych z księgi wieczystej Kw nr OP1O/00016882/6 i wpisana do księgi wieczystej Kw nr OP1O/00127816/4 z prawem własności na rzecz Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.

 

WYKAZ DZIAŁEK BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
FILHARMONII OPOLSKIEJ im. Józefa Elsnera w Opolu,
45-075 Opole, ul. Krakowska 24.

 

Ark. mapy

Działka

Powierzchnia (ha)

Położenie

Księga wieczysta

50

82/9

0,2693

ul. Krakowska 24

KW OP10/00040395/2

50

82/10

0,0026

ul. Krakowska 24

KW OP10/00040395/2

50

82/11

0,0037

ul. Krakowska 24

KW OP10/00040395/2

 

WYKAZ DZIAŁEK STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
FILHARMONII OPOLSKIEJ im. Józefa Elsnera w Opolu,
45-075 Opole, ul. Krakowska 24

 

Ark. mapy

Działka

Powierzchnia (ha)

Położenie

Księga wieczysta

50

80/1

0,0199

ul. Żwirki i Wigury

KW OP1O/00127816/4

50

81/1

0,0033

ul. Mozarta

KW OP1O/00127816/4

 

50

 

82/14

 

0,0049

 

ul. Mozarta

 

KW OP1O/00127816/4