Przejdź do treści strony

Przedmiot działalności

Krzewienie kultury muzycznej przez organizowanie koncertów przy pomocy zespołów własnych i obcych, angażowanie wybitnych artystów polskich i zagranicznych, prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej, prowadzenie akcji upowszechniania muzyki wśród dzieci, młodzieży, działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej.
Działalność Filharmonii sklasyfikowano według usług:

–   Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  9001Z
–   Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług  (PKWiU)   92.31.21 oraz 92.32.10

Zgodnie ze statutem Filharmonii Opolskiej:

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

§  5

Filharmonia prowadzi, z udziałem twórców i wykonawców posiadających kwalifikacje zawodowe, działalność artystyczną w dziedzinie muzyki w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Województwa Opolskiego oraz upowszechniania kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami.

§  6

W szczególności do zadań Filharmonii należy:

1. kształtowanie, prezentacja i upowszechnianie dziedzictwa muzycznego kultury narodowej i światowej,
2. edukacja muzyczna i przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców sztuki muzycznej,
3. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych z uwzględnieniem muzycznych talentów Opolszczyzny,
4. współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, stowarzyszeniami twórczymi oraz lokalnymi samorządami w podejmowaniu wspólnych inicjatyw w rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
5. prezentacja polskiego i światowego dorobku kulturalnego cechującego się wysokim poziomem artystycznym,
6. prezentacja i kultywowanie regionalnego dorobku muzycznego, prezentacja wybitnych wykonawców i dzieł muzycznych związanych z regionem.

§ 7

1. Filharmonia wykonuje zadania podstawowe poprzez:

1) organizację koncertów muzycznych w siedzibie, na terenie województwa i kraju oraz za granicą w oparciu o własne zespoły orkiestrowe, a także przy udziale zaproszonych solistów, zespołów muzycznych,
2) organizację koncertów edukacyjnych i audycji szkolnych,
3) organizację różnych form prezentacji muzyki i wiedzy o muzyce oraz jej twórcach,
4) podejmowanie innych inicjatyw muzycznych i kulturalnych.

2. Filharmonia dodatkowo może prowadzić działalność impresaryjną, a także udostępniać sale do prezentacji kulturalnych, w tym teatralnych, operowych, operetkowych, estradowych innych instytucji kultury i zespołów w celu poszerzenia oferty repertuarowej.

3. Do realizacji zadań Filharmonii, Filharmonia współdziała w szczególności z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

4. Filharmonia może podejmować inne formy działalności artystycznej mające na celu realizację zadań Filharmonii.

§  8

1. Filharmonia prowadzi działalność artystyczną na podstawie planu repertuarowego.
2. Plany ustalane są po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.
3. Plany przedkłada się Zarządowi Województwa Opolskiego w celu zatwierdzenia.

 

III. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ KULTURALNA

§  9

1. Filharmonia może prowadzić, jako dodatkową, działalność inną niż działalność kulturalna poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wynajmu sal, pomieszczeń i sprzętu,
2) działalności wydawniczej i multimedialnej związanej z promocją muzyki oraz dokonaniami artystycznymi Filharmonii, a także opracowywania publikacji i materiałów reklamowych,
3) sprzedaży publikacji i materiałów oraz usług reklamowych,
4) organizowania imprez o charakterze innym niż kulturalny,
5) sprzedaży towarów, w tym przeznaczonych do konsumpcji.

2. Prowadząc działalność, o której mowa w ust.1, należy przestrzegać przepisów obowiązującego prawa.

3. Dochód z działalności określonej w ust.1 jest przeznaczony na realizację celów statutowych.