Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2009

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek w Opolu, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.

Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2009 wynosi : 12.852.113,10 zł

w tym :
1. grunty w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu 610.196,42 zł;
2. budynek 10.950.847,18 zł;
3. urządzenia techniczne i maszyny 36.581,65 zł;
4. środki transportu 990,67 zł;
5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 879.477,39 zł;
6. środki trwałe w budowie 374.019,79 zł;
7. wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.
Za treść informacji odpowiada Magdalena Kopińska-Główny Księgowy.

Kategorie:Majątek