Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2010

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek w Opolu, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.

Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2010 wynosi : 15.211.332,99 zł

w tym :
1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 578.066,90 zł;
2. budynek 10.629.062,26 zł;
3. urządzenia techniczne i maszyny 18.955,56 zł;
4. środki transportu 748,75 zł;
5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 974.820,36 zł;
6. środki trwałe w budowie 3.009.679,16 zł;
7. wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.

Kategorie:Majątek