Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2011

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek w Opolu, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.
Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2011 wynosi : 22.995.431,34 zł
w tym :
1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 545.937,38 zł;
2. budynek 10.307.277,34 zł;
3. urządzenia techniczne i maszyny 2.471,39 zł;
4. środki transportu 506,83 zł;
5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 827.760,12 zł;
6. środki trwałe w budowie 11.311.478,28 zł;
7. wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.

Kategorie:Majątek