Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2012

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek w Opolu, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.
Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2012 wynosi : 29.158.609,71 zł
w tym :
1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 513.807,86 zł;
2. budynek 26.727.585,81 zł;
3. urządzenia techniczne i maszyny 357.944,50 zł;
4. środki transportu 264,91 zł;
5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.552.112,06 zł;
6. środki trwałe w budowie 6.894,57 zł;
7. wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.

Kategorie:Majątek