Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2013

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek w Opolu, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.
Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2013 wynosi : 28.354.817,46 zł
w tym :
1.    grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 481.678,34 zł;
2.    budynek 26.009.743,41 zł;
3.    urządzenia techniczne i maszyny 306.560,50 zł;
4.    środki transportu 22,99 zł;
5.    narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.556.812,22 zł;
6.    środki trwałe w budowie 0,00 zł;
7.    wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.

Kategorie:Majątek