Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2014

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek w Opolu, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.
Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2014 wynosi : 27.354.688,32 zł
w tym :
1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 449.548,82 zł;
2. budynek 25.263.404,73 zł;
3. urządzenia techniczne i maszyny 253.172,45 zł;
4. środki transportu 0,00 zł;
5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.340.943,32 zł;
6. środki trwałe w budowie 0,00 zł;
7. wartości niematerialne i prawne 47.619,00 zł.

Kategorie:Majątek