Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2015

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek w Opolu, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne. Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2015 wynosi : 26.634.123,85 zł w tym:

1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 417.419,30 zł;
2. budynek 24.517.066,05 zł;
3. urządzenia techniczne i maszyny 208.842,86 zł;
4. środki transportu 609,74 zł;
5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.470.039,46 zł;
6. środki trwałe w budowie 0,00 zł;
7. wartości niematerialne i prawne 20.146,44 zł.

Kategorie:Majątek