Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2017

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek i obiekty inżynierii lądowej, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2017 wynosi : 25.259.729,15 zł

w tym :

  1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 353.160,26 zł;
  2. budynek i obiekty inżynierii lądowej 23.041.895,16 zł;
  3. urządzenia techniczne i maszyny 216.049,49 zł;
  4. środki transportu 142.700,20 zł;
  5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.466.860,83 zł;
  6. środki trwałe w budowie 17.992,53 zł;
  7. zaliczki na środki trwałe 21.070,68 zł;
  8. wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.
Kategorie:Majątek