Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2018

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek i obiekty inżynierii lądowej, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2018 wynosi : 24.488.531,69 zł

w tym :

  1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 329.930,74 zł;
  2. budynek i obiekty inżynierii lądowej 22.541.819,00 zł;
  3. urządzenia techniczne i maszyny 230.967,32 zł;
  4. środki transportu 113.176,00 zł;
  5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.246.808,32 zł;
  6. środki trwałe w budowie 25.830,31 zł;
  7. zaliczki na środki trwałe 0,00 zł;
  8. wartości niematerialne i prawne 17.180,91 zł.
Kategorie:Majątek