Przejdź do treści strony

Realizacja projektów z zakresu bioróżnorodności finansowanych ze środków RPO WO 2014-2020

Delegatura NIK w Opolu:

„Realizacja projektów z zakresu bioróżnorodności finansowanych ze środków RPO WO 2014-2020”

Wyniki kontroli:

NIK nie sformułował uwag dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości.

Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego:

Uzupełnienie w systemie informatycznym SL 2014 danych dotyczących czasu pracy personelu projektu w zakresie dotychczas niezaewidencjonowanym.

Sposób zrealizowania zaleceń:

W systemie informatycznym SL 2014 zostały uzupełnione dane dotyczące czasu pracy personelu projektu w zakresie dotychczas niezaewidencjonowanym.

Dokument wytworzył:Przemysław Neumann
Data wytworzenia:17.01.2020
Osoba odpowiedzialna:Przemysław Neumann
Podmiot udostępniający:Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
Kategorie:Kontrole