Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2019

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek i obiekty inżynierii lądowej, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2019 wynosi : 23.523.873,36 zł

w tym :

  1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 297.801,22 zł;
  2. budynek i obiekty inżynierii lądowej 21.826.474,99 zł;
  3. urządzenia techniczne i maszyny 235.600,79 zł;
  4. środki transportu 83.651,80 zł;
  5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.072.981,33 zł;
  6. środki trwałe w budowie 0,00 zł;
  7. zaliczki na środki trwałe 0,00 zł;
  8. wartości niematerialne i prawne 7.363,23 zł.
Kategorie:Majątek