Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2020

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek i obiekty inżynierii lądowej, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2020 wynosi : 22.794.971,52 zł

w tym :

  1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 265.671,70 zł;
  2. budynek i obiekty inżynierii lądowej 21.080.099,92 zł;
  3. urządzenia techniczne i maszyny 230.272,08 zł;
  4. środki transportu 54.127,60 zł;
  5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.084.357,85 zł;
  6. środki trwałe w budowie 80.442,37 zł;
  7. zaliczki na środki trwałe 0,00 zł;
  8. wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.
Kategorie:Majątek