Przejdź do treści strony

Informacja w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku.

Dotyczy: sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie
art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2020), zwanej dalej ustawą.

Informuję, iż Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, zwana dalej Zamawiającym, w danym roku finansowym nie przewiduje przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w związku z tym plan postępowań o udzielenie zamówień stosownie do art. 23 ustawy nie zostaje sporządzony.