Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2021

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek i obiekty inżynierii lądowej, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2021 wynosi : 22.690.291,02 zł

w tym :

  1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 233.542,18 zł;
  2. budynek i obiekty inżynierii lądowej 21.321.717,53 zł;
  3. urządzenia techniczne i maszyny 182.848,46 zł;
  4. środki transportu 24.603,40 zł;
  5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 905.894,70 zł;
  6. środki trwałe w budowie 21.684,75 zł;
  7. zaliczki na środki trwałe 0,00 zł;
  8. wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.
Kategorie:Majątek