Przejdź do treści strony

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków

ZARZĄDZENIE NR 5/2008
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego
Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu
z dnia 03.04.2008 r.

Dot.: Rejestru Skarg i Wniosków

1. Skargi i Wnioski mogą zostać złożone do siedziby FO następującymi dostępnymi drogami przekazu:
1. Drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sekretariatu FO, podany w informacji dot. Rejestru, w miejscu ogólnodostępnym na terenie siedziby FO
2. Osobiście z wpisem do Rejestr Skarg i Wniosków znajdującym się w Sekretariacie FO
3. Listownie
2. Ogólnodostępna informacja dotycząca sposobów i miejsca składania Skarg i Wniosków znajduje się w  gablocie, obok Kasy FO, przy wejściu głównym
3. Skargi i Wnioski anonimowe pozostawia się bez rozpoznania
4. Skarga lub Wniosek winien obejmować:
1. datę przyjęcia
2. imię i nazwisko zgłaszającego
3. adres zgłaszającego
4. zwięzły opis treści sprawy
5. Na żądanie, wnoszącego skargę osobiście, przyjmujący potwierdza jej przyjęcie na kopii
6. Z treścią skargi lub wniosku zapoznawany jest Dyrektor Naczelny i Artystyczny FO lub wyznaczony przez niego pełnomocnik natychmiast po jej wpłynięciu
7. Następnie kopia skargi lub wniosku zostaje przekazana odpowiedniej komórce merytorycznej której bezpośrednio dotyczy treść skargi lub wniosku w celu jej rozpatrzenia. Jeśli sprawa dotyczy kilku Działów, Asystentka ma obowiązek poinformować wszystkie działy przesyłając ksero skargi lub wniosku.
8. Rozpatrzenie Skargi lub Wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, nie później niż do 14 dni.
9. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
10. Po upływie 14 dni komórki merytoryczne muszą poinformować Sekretariat w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia, załatwienia skargi lub wniosku przez Działy. Forma pisemna jest niezbędna w celu prowadzenia ewidencji przez Asystentkę Dyrektora, teczki Pt „Skargi i Wnioski przekazane do załatwienia wg właściwości”
11. Każda skarga lub wniosek wymaga odpowiedzi pisemnej na adres zwrotny skarżącego lub wnioskującego, przed upływem 30 dni od daty złożenia.